Vrije keuze rechtshulpverlener

Vrije keuze rechtshulpverlener (Vrije advocaatkeuze)

Wanneer kunt u kiezen voor een externe rechtshulpverlener?
Het uitgangspunt is dat uw zaak wordt behandeld door een van de juristen van Anker Rechtshulp. Uw eigen jurist bespreekt met u de juridische mogelijkheden en de eventuele vervolgstappen. De jurist stuurt u ook een plan van aanpak. In veel gevallen slagen de eigen juristen van Anker Rechtshulp erin om samen met u tot een oplossing van het conflict te komen. Als tijdens de behandeling van uw zaak blijkt dat er een procedure gevoerd moet worden, dan kunt u ervoor kiezen om een externe rechtshulpverlener (zoals een advocaat) in te schakelen. In de meeste gevallen kan uw eigen jurist van Anker Rechtshulp u ook bijstaan.

Daarnaast kunt u kiezen voor een externe rechtshulpverlener:

 • bij een geschil tussen twee verzekerden op verschillende rechtsbijstandverzekeringen waarbij beide partijen hebben recht op verlening van rechtsbijstand door Anker Rechtshulp;
 • bij de Geschillenregeling;
 • als de jurist van Anker Rechtshulp van mening is dat de behandeling van het geschil beter kan worden uitbesteed.

Gerechtelijke of administratieve procedure
Als uw eigen jurist uw zaak voldoende haalbaar acht en het naar zijn oordeel onvermijdelijk is dat er geprocedeerd moet worden, dan heeft u recht op het inschakelen van een externe rechtshulpverlener naar keuze, zoals een advocaat. De jurist van Anker Rechtshulp bepaalt wanneer er een gerechtelijke of administratieve procedure gestart moet worden en wijst u op de vrije keuze van rechtshulpverlener.

In de meeste gevallen kan uw eigen jurist u ook bijstaan in een procedure en dat brengt onder andere de volgende voordelen met zich mee:

 • doordat het dossier niet overdragen hoeft te worden, blijft de continuïteit gewaarborgd. Uw eigen jurist is vanaf het begin bij uw zaak betrokken en is goed op de hoogte;
 • er worden geen kosten gerekend voor de tijd die uw eigen jurist besteedt aan de zaak;
 • u bent verzekerd van kwaliteit en de jurist is rechtstreeks bereikbaar.

Kiest u toch voor een externe rechtshulpverlener, dan is het van belang dat u weet dat:

 • uw zaak slechts eenmalig wordt uitbesteed/overgedragen aan een externe rechtshulpverlener;
 • uw eigen jurist uw zaak na de uitbesteding niet meer inhoudelijk behandelt, ook niet als het verzekerde kostenmaximum is bereikt;
 • de geschillenregeling niet van toepassing is als u een verschil van mening heeft over de behandeling van uw zaak door de externe rechtshulpverlener;
 • Anker Rechtshulp niet aansprakelijk is voor fouten die gemaakt worden door de externe rechtshulpverlener. Bovendien zal Anker Rechtshulp de externe rechtshulpverlener ook niet namens u aansprakelijk stellen als er een fout is gemaakt;
 • Anker Rechtshulp de kosten van de externe rechtshulpverlener, voor zover normaal en gebruikelijk, tot een maximum van het verzekerde bedrag vergoedt. Als het niet verplicht is dat u zich in een procedure laat vertegenwoordigen door een externe rechtshulpverlener, dan wordt er een lager bedrag aan kosten vergoed.

Kiest u voor een externe rechtshulpverlener, dan verstrekt Anker Rechtshulp de opdracht namens u aan de externe rechtshulpverlener. Let op: U heeft zelf niet het recht om een externe rechtshulpverlener in te schakelen! Alleen na toestemming en nadat Anker Rechtshulp opdracht heeft gegeven worden de redelijke en noodzakelijke kosten tot aan het verzekerde kostenmaximum vergoed.

U kunt deze informatie ook terugvinden in uw polisvoorwaarden/verzekeringsafspraken en uiteraard is uw eigen jurist bereid om u uitleg te geven.

Onze informatie op de website is bedoeld als uitleg. Uw polis en polisvoorwaarden/verzekeringsafspraken zijn leidend en doorslaggevend.

© Anker Rechtshulp 2024