De wet affectieschade

De wet affectieschade

Op 1 januari 2019 is in Nederland de wet affectieschade in werking getreden. Dit betekent dat naasten van een slachtoffer recht hebben op een vergoeding voor affectieschade. In bijna alle Europese landen was er al een regeling voor affectieschade, Nederland sluit zich nu hierbij aan.

Affectieschade
Affectieschade is immateriële schade die bestaat uit het verdriet dat wordt veroorzaakt door het overlijden of ernstig gewond raken van een naaste. Er kan aanspraak worden gedaan op de wet affectieschade als dit door toedoen van een ander is veroorzaakt. Bijvoorbeeld door een medische fout, verkeersongeluk of geweldsmisdrijf.

Wie kan aanspraak maken op de wet affectieschade?
Niet iedereen kan aanspraak maken op deze wet. Alleen de naaste personen die een zeer nauwe relatie hebben met het slachtoffer komen in aanmerking voor een vergoeding. Daarbij kun je denken aan de partner, ouders, (pleeg)kinderen, broers en/of zussen van het slachtoffer.

De vergoeding
De vergoeding van affectieschade ligt op een maximum van € 20.000,-. De hoeveelheid van de vergoeding is afhankelijk van de relatie met het slachtoffer en de ernst van de gebeurtenis. Een vergoeding van affectieschade is te vorderen voor gebeurtenissen op of na 1 januari 2019.

© Anker Rechtshulp 2024